Algemene voorwaarden

Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door ROOFSALE.
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.
1.3. . Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2. Aanbiedingen

2.1.  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Mondelinge aanbiedingen door ROOFSALE of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door ROOFSALE zijn bevestigd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor ROOFSALE door onze schriftelijke/mondeling bevestiging.
3.2. . Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.
3.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen worden gedaan.
3.4.  Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt danwel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit.
3.5.  Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

4.1. ROOFSALE aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
4.2. Algemene voorwaarden worden slechts door ROOFSALE aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5.2. De in het voorgaande lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op ons eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
Artikel 7. Verplichtingen van ROOFSALE

7.1 ROOFSALE zal  het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
7.2 ROOFSALE aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat eventueel voor het werk vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.
7.3. ROOFSALE vangt in overleg met de opdrachtgever de werkzaamheden aan.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ROOFSALE tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van ROOFSALE. b. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.  d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
8.2. De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.
8.3.  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering hiervan.
8.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor ROOFSALE voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 8.2. Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt ROOFSALE  om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 ROOFSALE is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van (a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven, en (b) daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
11.2 ROOFSALE is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).
11.3 ROOFSALE zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
Artikel 13. Meer- en Minderwerk

13.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
13.2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
13.3. De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.4. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend

Artikel 14. Opleveringstermijnen

14.1. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
14.2. De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor ROOFSALE geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
14.3. Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
14.4. Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15. Overmacht

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar ROOFSALE of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van ROOFSALE, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ROOFSALE, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16. Garantie

16.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan ROOFSALE terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering ROOFSALE wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd.
16.2. Indien de melding van het gebrek naar ons oordeel juist is, zullen wij ter onze keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Wij zijn niet tot verdere schade of kostenvergoeding verplicht.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

17.1. Zolang ROOFSALE geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van ROOFSALE.

Artikel 18. Materialen

18.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
18.2. Voor eventuele kleurverschillen van partijen materialen die niet in een keer besteld zijn c.q. naderhand besteld worden kunnen wij niet instaan.

Artikel 19. Annuleren

19.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.
19.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Oplevering

20.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ROOFSALE de opdrachtgever dit schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.
20.2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke ROOFSALE niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer en staking, uitsluiting, oorlog en oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 12 genoemd.

Artikel 22. Betaling

22.1. Betaling vindt plaats bij oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2. ROOFSALE is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. …. per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag der verzending der facturen.
22.3. ROOFSALE is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door niet betaling veroorzaakt te vorderen.

Artikel 23. Geschillen

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@roofsale.nl. Wij zullen er alles aan doen je klacht op te lossen Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing