Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN (zie onderaan deze pagina voor aanvullende voorwaarden specifiek geldende voor deze webshop)

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van de HIBIN, die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen levert,

koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/de partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten,

materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten,

aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen,

order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer,

overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,

partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.
 2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 3. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
 2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
 3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.
 4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door de ondernemer.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien de ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van de ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer.
 2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is de ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Levertijden, levering en risico

 1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
 2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
 3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
 4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.
 5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
 6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
 7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
 8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
 1. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
 2. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
 3. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 4. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.
 5. Levering vindt plaats in geheel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen. In overleg kan er ook geleverd worden in de grensstreek van België en Duitsland of in Zeeuws-Vlaanderen.

Artikel 7. Betaling

 1. De betaling van de koopprijs inclusief btw geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat, kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
 3. Indien de ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met btw.
 4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of de ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
 1. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
 3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 9. Keuring en reclame

 1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
 2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan de ondernemer.
 1. De koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. De koper zal conform deze voorschriften handelen.
 2. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
 3. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
 4. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 10. Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

Artikel 11. Zekerheid

 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is de ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
 2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 3. In geval van levering van producten door de ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt de ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die de ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
 4. Indien de ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade, vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer.
 5. De ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
 6. Indien de koper de ondernemer kan aanspreken op de door de ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van de ondernemer.

Artikel 13. Einde overeenkomst

 1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
  1. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
  2. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door de koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
  4. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.
 1. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan de ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
 2. De ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.
 3. In geval de ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen de ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
 2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor de ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle door de ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de ondernemer.
 1. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

 

Aanvullende leveringsvoorwaarden                  https://www.roofsale.nl/

Aanbiedingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond- en geleverd kunnen worden.

Afbeeldingen, maten en prijzen worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Hier kunnen afwijkingen in zitten. Roofsale is echter niet verantwoordelijk voor fouten hierin, dan wel afwijkingen.

De artikelen op deze website zijn in- en excl. geprijsd.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Roofsale deze per e-mail bevestigd heeft.

Door deze bestelling geeft u als klant te kennen met de “algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden” en tevens met de “aanvullende leveringsvoorwaarden” akkoord te gaan.

Bemonstering

Op uw verzoek kan een monsterdoos worden toegezonden. Kosten hiervoor bedragen € 10,00.

Indien de stenen door u worden afgenomen, krijgt u dit bedrag gecrediteerd middels verrekening aankoop.

Deze monsters zijn altijd uit de partij afkomstig.

Betaling

Betaling geschiedt altijd vooraf via Ideal of per overboeking.

Verpakking en aantallen

Afname-aantallen zijn altijd gebaseerd op verpakkingseenheden zoals vermeld bij het artikel.

Verkeerd gecalculeerde hoeveelheden zijn voor risico van de opdrachtgever.

Teveel bestelde materialen worden niet retour genomen.

Levering/lossen

Levering franco werk, voor zover gereden en gekeerd kan worden met een auto van 16,5 meter.

Keuring van goederen vindt plaats vóór lossen.

Reclames op verwerkte goederen worden niet geaccepteerd.

Lossen gebeurt naast de auto op een vlakke ondergrond.

Indien het lossen om wat voor reden dan ook vertraagd wordt, worden wachturen in rekening gebracht.

Tijdsplanning levering is altijd indicatief i.v.m. eventuele verkeerscalamiteiten.

Naleveringen

Afhankelijk van de aantallen en partij kunnen naleveringen in prijs afwijken. Mogelijk worden deelvrachtkosten in rekening gebracht.

Verwerking

Alvorens de werken aan te vangen: de levering visueel controleren en beoordelen. Eventuele tekortkomingen of niet-conformiteiten dienen onmiddellijk te worden gemeld.

De stenen dienen goed gemengd te worden. Teneinde een optimale menging te krijgen van de stenen, worden zij gelijktijdig verwerkt uit ten minste vier à vijf verschillende pakken, weggenomen in diagonale richting. Bij eventuele nabestelling of bij meerdere leveringen dienen ook telkens voldoende paletten van de voorgaande levering met de volgende levering verwerkt te worden.

Voor het uitmeten van de lengte- en hoogtematen worden stenen genomen uit de pakken die effectief verwerkt worden. Er mag dus niet gerekend worden met de fabricagestreefmaten van de technische fiches, noch met theoretische afmetingen, noch met afmetingen van geleverde monsters uit een andere partij.

De meeste gevelstenen moeten vòòr het vermetselen niet bevochtigd worden. Normaal tot sterk-zuigende handvormstenen kunnen 12 uur voor het vermetselen licht bevochtigd worden.

Contactgegevens:

Roofsale
Parallelweg-Oost 72C
5251 JX Vlijmen